Machon Even Shesiya: Shevus Yaakov Sponsorship ($18,000)